ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПАКЕТУ ПОСЛУГ « Інтернет в кожен дім»

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПАКЕТУ ПОСЛУГ « Інтернет в кожен дім»

на умовах публічної оферти

01 січня 2012р.

Фізична особа підприємець – Лейко Людмила Іванівна, що є платником єдиного податку за ставкою 5%, іменується надалі «Агент», в особі Лейко Людмили Іванівни , яка діє на підставі виписки з ЄДР № 319211 від 27.12.2011р. та Свідоцтва про право сплати єдиного податку № 220632 від 01.01.2012р. , а також у повній відповідності із   Агентським   Договором б/н від 01.01.2012р. укладеним з ТОВ «Х.А.Н.» в особі директора Хорошуна Геннадія Юрійовича ( надалі – Провайдер) , що діє на підставі Статуту та керуючись Законом України Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005 р., ст. 641 Цивільного кодексу України, та фізична особа (далі – Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до Агента, та яка має можливість отримання телекомунікаційних та інших послуг в межах розгорнутої мережі, уклали даний договір (далі — Договір) про наступне:

1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Агента , адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

Договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений від імені та за рахунок Поовайдера між Агентом і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір).

Абонент — споживач пакету послуг, який отримує телекомунікаційні та супроводжувальні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі та забезпечує надання пакету послуг згідно договору .

Акцепт – повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Абонентна плата — фіксований платіж, який встановлює Агент для Абонентів за забезпечення постійного доступу до телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг .

Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) — програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим рахунком Абонента.

Агент – особа(фізична або юридична),яка діє на підставі відповідногоАгентськогодоговору з Провайдером і займається питаннями документального оформлення відносин, інформує Абонентів щодо надання послуг, веде облік наданих послуг, здійснює постійну технічну підтримку та забезпечення роботи обладнання, консультує Абонентів щодо послуг, які надаються Провайдером;

Заявка Абонента — виклик Абонентом представника Агента для надання необхідних послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання — обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем, тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

Пакет послуг – телекомунікаційні послуги, інформаційні послуги, постійна технічна підтримка та забезпечення надання доступу до мережі Інтернет, облік послуг, шляхом виготовлення індивідуальної сторінки Споживача з постійним її оновленням,

Провайдер – суб’єкт господарювання, який згідно чинного Законодавства України має право на надання телекомунікаційних послуг в своїй мережі; .

Особовий рахунок Або нента — форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату послуг за цим Договором.

Офіційний сайт Агента : WWW-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. WEB-сайт Агента розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://www.alfaplus.com.ua/

Підключення (відключення) кінцевого обладнання — з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Телекомунікаційна послуга (послуга) — продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Послуга з доступу до Інтернет — забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання.

Припинення надання послуг — припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв’язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі — місце стику (з’єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Тарифи – документ, додаток 2 до договору , у якому наводиться перелік послуг, що надаються Агентом та Провайдером , їх опис і вартість, а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.

Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв’язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначени для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Розрахунковий період — проміжок часу з дати підключення кінцевого обладнання по кінець 30 календарного дня, що наступає за днем підключення:

Місце надання Послуг — конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

МАС-адреса — унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Агент від імені та за рахунок Провайдера забезпечує надання Абоненту Пакету послуг за умов технічної можливості надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно оплачувати надані Послуги відповідно до обраного Пакету послуг, умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Пакет послуг складається

2.2 .1. Телекомунікаційні послуги :

послуги з постійного доступу до Інтернет.

доступ до внутрішньо-мережевих ресурсів;

2.2.2 Послуги Агента

налаштування кінцевого обладнання Споживача;

технічне обслуговування та постійне підтримання в робочому стані обладнання;

облік спожитих телекомунікаційних послуг,

інформаційне забезпечення надання телекомунікаційних послуг;

2.3.Параметри послуг визначені умовами тарифного плану.

3 ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Агента. . Кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та додатків до нього, що є невід»ємною частиною цього договору. . Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися Пакетом послуг. Відповідно, Абонент, який надав Заяву про приєднання до Договору вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

3.2 Договір про надання Пакету послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

3.3 Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні

Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання Пакету послуг:

Підписує Заяву про приєднання до договору,

Оплачує послуги , надання яких передбачено цим Договором.

З моменту оплати Послуг Агенту Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

3. 4. Агент на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову формуДоговору.

4 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПАКЕТУ ПОСЛУГ

4.1 Умови надання Пакету послуг згідно Договору :

4.1.1 наявність у Провайдера та / або Агента технічної можливості для надання Абоненту замовленого Пакету послуг. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії послуги доступу до мережі Інтернет і використання для доступу до послуги налаштованого устаткування та программного забезпечення Абонента;

4.1.2 ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

4.1.3 внесення Абонентом платежу Агенту за початок надання Пакету послуг ;

4. 1.4. проведення Агентом монтажно-кабельних робіт від порту телекомунікаційної мережі до порту Абонента;

4. 15. відкриття Агентом Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента.

4.1.6. налаштування кінцевого обладнання Споживача;

4. 1.7. . Проведення монтажно-кабельних робіт,на території Абонента або внесення змін до існуючих монтажно-кабельних робіт здійснюється Абонентом самостійно і за власний рахунок

4. 1.8. Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Агента

4.2.Пакет послуг надається за часовою схемою 24/7/365.

4. 3.. Перерва в наданні послуг допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання

та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого

навантаження мережі. , надання послуг може бути призупинено для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційному сайті Агента не менше ніж за одну добу до початку їх проведення.

4. 4 Порядок отримання, надання та припинення послуг и визначається Тарифами , які є невід’ємною частиною Догово ру та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному са йті Агенту не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію.

4. 5 Абонент доручає Агенту , а Агент зобов‘язаний вести облік обсягу та вартості надан ої послуг и, своєчасності і повноти платежів за ї ї споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (Білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента,які буде надано ним Агенту при укладен н і та виконанні Договору.

4. 6. На підставі Заяви про приєднання до Договору Агент відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Абонента враховуються обсяги наданих послуг згідно цього Договору , а також всі платежі Абонента . Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих та оплачених Абонентом послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.

4. 7 Агент припиняє доступ Абонента до послуг без попереднього попередження, при нульовому або від’ємному балансі Особового рахунка Абонента.

4. 8. П ошкодження телекомунікаційної мережі повинні бути усунені протягом двох днів моменту письмового звернення Абонента до Агента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).

4. 9. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню пакету

послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання , в розумний строк здійсню ються заходи щодоусунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання послуг.

4.1 0. Абонент має право призупинити надання послуг шляхом подання письмової заяви Агенту не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 6 (шести) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Агентом.

5 ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АГЕНТА

5.1 АГЕНТ має право:

5.1.1 вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію;

5.1.2 самостійно встановлювати тарифи на послуги, що ним надаються. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання послуг. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Агента продовжує користуватись послугами, Агент вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;

5.1.3 припиняти у встановленому порядку надання Пакету послуг з моменту виникнення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, або у випадку якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства термін;

5.1.4 скорочувати перелік або припиняти надання Пакету послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;

5.1.5 не підключати або відключати підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;

5.1.6 забезпечувати проведення плано в их й позапланов их роб іт з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні Пакету послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв’язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному сайті Агента ;

5.1.7 створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Абонентом Пакетом послуг й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування або захисту Агента та інших абонентів,якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента;

5.1.8 на підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента;

5.1.9 інші права, передбачені законодавством України.

5.2 Агент зобов’язаний:

5.2.1 попереджувати Абонентів про можливе скорочення Пакетів послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором;

5.2.2 вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;

5.2.3 забезпечувати надання Абоненту Пакету послуг за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов договору;

5.2.4 забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Абонента про їх зміну;

5.2.5 забезпечувати надання Пакету послуг Абоненту в строки, передбачені договором та законодавством;

5.2.6 направляти фахівців за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, виконання інших робіт

5.2.7 вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв;

5.2.8 виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

6 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1 Абонент має право на:

6.1.1 дострокове розірвання договору за умови попередження ним Агента у визначений у Договорі строк;

6.1.2 своєчасне отримання замовлених згідно договору послуг встановленої якості;

6.1. 3 відмову від Пакету послуг у порядку, встановленому Договором;

6.1.4. зміну обраного Пакету послуг на інший, згідно умов п.7.8 цього договору;

6.1.5 переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством;

6.2 Абонент зобов’язується:

6.2.1 виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених згідно цього договору Пакету послуг у розмірах та в строки, встановлені законодавством чи Договором;

6.2.2 письмово повідомляти Агента про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов’язкових реквізитів, які були вказані Абонентом в Заяві про приєднання до Договору або надані Агенту в ході виконання Договору у місячний строк з моменту виникнення таких обставин;

6.2.3 не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності;

6.2.4 не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;

6.2.5 не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру та власних мережевих ідентифікаторів для надання Пакету послуг третім особам;

6.2.6 утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах території відповідальності Абонента;

6.2.7 не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;

6.2.8 повідомляти, у тому числі письмово, на запит Агента інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання Пакету послуг;

6.2.9 не перешкоджати виконанню фахівцям Агента робіт, пов’язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента;

6.2.10 не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі;

6.2.11 самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати нульового або від’ємного розміру балансу Особового рахунку. Стан особового рахунку Абонент контролює, використовуючи сторінку персональної статистики на Офіційному сайті Агента ;

6.2.12 виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

7 ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

7.1 Пакет послуг нада є ться за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Агенту авансовий платіж Абонентської плати не менше ніж за один повний розрахунковий період згідно обраного Тарифу вказан ому у переліку послуг, що розміщується на сторінці персональної статистики Абонента на Офіційному сайті Агента ;

7.2 Розрахунки за послуги за цим Договором здійснюються шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента, у розмірі згідно із п.7.1. Договору.

7.3 Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Агентом на підставі проведених готівкових (через касу Агента) або безготівкових ( через установи банку) оплат Абонента .

7. 4. При досягненні нульового балансу та не внесенні Абонентом наступного платежу згідно обраного Тарифудо 16 години останнього дня розрахункового періоду припин яється надання послуг .

7. 5 Відновлення надання послуг у випадках, зазначених в п. 7. 4 . Договору, здійснюється за заявою Агента протягом 5 ( п»яти ) робочих днів з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами п.7.1. Договору.

7. 6 .Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

7. 7. Абоненти контролюють стан особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики на Офіційному сайті Агента (не менше, ніж один раз на тиждень) або шляхом звернення в Абонентський відділ Центрів обслуговування абонентів Агента та за телефоном 55 — 4 — 55

7. 8. Абонент має право змінити 1 (один) раз протягом поточного розрахункового періоду обраний тарифний план на наступний за поточним розрахунковий період. Зміна тарифного плану здійснюється згідно письмової заяви Абонент а Агенту , особисто наданої до абонентського відділу Центру обслуговування абонентів не менше ніж за 3 (три) робочих дні до початку нового розрахункового періоду та запроваджується з першого числа наступного за поточним розрахункового періоду.

7. 9 Агент самостійно встановлює Тарифи та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Агентом включають обов»язкові платежі , збори й податки, що діють на території України .

7.1 0 Агент має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує (оприлюднює) на Офіційному сайті Агента та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до їх запровадження.

8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 Агент та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

8.2 У випадку несвоєчасної оплати замовлених послуг Агент має право вживати до Абонента такі заходи:

8.2. 1. припиняти надання Пакету послуг , відповідно до п.7.4. Договору.

8.3 У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання для надання

Пакету послуг третім особам Агент має право:

8.3.1 нараховувати штраф у розмірі 700 гривень за кожен такий випадок;

8.3.2 припин ити надання Пакету послуг , письмово попередивши про це Абонента.

8.4 У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Агентом ) власних мережевих реквізитів Агент має право:

8.4.1 нараховувати штраф у розмірі 300 гривень за кожен такий випадок;

8.4.2 припин и ти надання послуг згідно Договору ,попередивши про це Абонента , не пізніше ніж за 5(п»ять) календарних днів до дати припинення надання послуг; .

8.5 У випадку надання Абонентом Пакету послуг, наданих йому згідно Договору , третім особам Агент має право:

8.5.1 нараховувати штраф у розмірі 300 0,00 гривень за кожен такий випадок;

8.5.2 припиняти надання послуг з моменту установлення даного порушення Договору.

8. .6. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі

витрати на усунення пошкодження фахівцями Агента , а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на Абонента.

8.7. Агент несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Пакету послуг наступну відповідальність:

8. 7 .1 за ненадання оплаченого Пакету послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений, — у розмірі оплаченої вартості не наданих послуг;

8. 7 .2 у разі не усунення протягом п»яти днiв із зафіксованого моменту подання Абонентом письмової заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується.

8. 8. Провайдер та / або Агент не нес уть відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом послуг Провайдера та/або Агента чи неможливості їх використання. Абонент несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Провайдера та / або Агента .

8.10 Відповідальність і ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Абонент. Провайдер та / або Агент не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:

8.10.1 за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

8.10.2 за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

8.10.3 за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Пакету послуг ;

8.10.4 за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання а бо неможливості використання Пакету послуг ;

8.10.5 за якість п ослуг — у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення,

8.11 Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж, Провайдер не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Провайдер не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Провайдера і таке інше.

8.12 Відсутність технічної можливості для надання телекомунікаційних послуг не є підставою для подання Абонентом Провайдеру та/або Агенту будь-яких претензій та позовів.

8.13 Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

9 СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1 Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (оприлюднення):

9.1.1 на Офіційному сайті Агента : http://www.alfaplus.com.ua/ (постійно доступний для ознайомлення)

9.2 Цей Договір діє протягом 365 календарних днів. Договір набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог п. 3.3.1. 3.3.2. Договору.

9.3 Після настання дати припинення Договору, зазначеної у п. 9.2. строк дії договору продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна з сторін за 10 робочих днів до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію договору.

9.4 В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Агента зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію на Офіційному сайті Агента : http://www.alfaplus.com.ua/

9.5 При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання послуг згідно Договора , письмово повідомивши про це Агента . Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Агента продовжує користуватись послугами, Агент вправі вважати,що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Агент і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

9.6 Припинення (розірвання) договору можливе з ініціативи Агента шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту за адресою, вказаною у Заяві про приєднання до Договору, за 10 (десять) календарних днів до дати припинення (розірвання).

9.7 Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення, наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати початку припинення дії Договору. У випадках, передбачених цим Договором, Абонент зобов’язаний у визначений строк також сплатити Агету фактично понесені ним витрати за надані послуги.

9.8 Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні п овнова — ження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

10 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ АГЕНТА :

 

ФОП- Лейко Л.І.

74800 м. Каховка Херсонської обл.

м. Каховка прос.Европейський 6

Інд. код 1969002561

р/р UA 103204780000000026003222466 в Херсонській філії

АТ «Укргазбанк» МФО320478

В призначенні платежу вказати: За надані послуги згідно договору оферти.

11 Адреси Центрів обслуговування абонентів:

прос.Европейський 6

тел. 55- 4 -55

Додаток № 1 до договору про надання Пакету послуг « Інтернет в кожен дім» на умовах публічної оферти від 01 січня 2012 року.

ЗАЯВА

про приєднання до договору про надання Пакету послуг « Інтернет в кожен дім» на умовах публічної оферти від 01 січня 2012 року.

Я, _____________________________________________________________ __________, Адреса підключення : м. ________________, вул. _______________________________ , буд. ______, кв. ______, під’їзд _____, поверх _____, код під’їзду ___________ ______, тел._________________________ , паспорт серії_______ номер____________________, виданий___________________________________________________________________, обраний тариф згідно додатка 2_______________________________________________

З договором про надання Пакету послуг « Інтернет в кожен дім» на умовах публічної оферти від 01 січня 2012 року , Додатками до нього, чинними тарифами та умовами п ідключення та надання пакету послуг ознайомлений(-а) та зобов’язуюсь їх виконувати.

Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду ФОП Лейко Людмилі Іванівні ( ідентифікаційний номер _______________________) на обробку моїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса, адреса електронної пошти, номер домашнього і мобільного телефонів, відомості, які містяться в документах, що засвідчують особу) та їх включення до комп’ютерної бази данихФОП Лейко Л.І. з метою та в цілях, що зазначаються в договорі про надання Пакету послуг « Інтернет в кожен дім» на умовах публічної оферти від 01 січня 2012 року, а також надаю згоду без додаткового письмового повідомлення мене на вчинення з моїми персональними даними наступних дій: збір, обробку, включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), блокування, знеособлення, знищення персональних даних, а також інші дії пов’язані з вищезазначеною метою.

__________________ __________________/___________________

(дата) (підпис) (прізвище)

Додаток № 1 до договору про надання Пакету послуг « Інтернет в кожен дім» на умовах публічної оферти від 01 січня 2012 року.

Додаток № 2 до договору про
надання Пакету послуг « Інтернет в кожен дім» на
умовах публічної оферти від 01 січня 2020 року.

П.п.
Наименование
услуги
Сверх
лимита
Форма
оплаты
Размер
оплаты
1.1 *Абонентская плата за порт до 20
Мбит/с
+ безлимитный Интернет трафик
ежемесячно
130
грн.
1.2 *Абонентская плата за порт до 50
Мбит/с
+ безлимитный Интернет трафик
ежемесячно
150
грн.
1.3 *Абонентская плата за порт до 100
Мбит/с
+ безлимитный Интернет трафик
ежемесячно
170
грн.

* в стоимомость пакета входит абонплата за кабельное тв